Wyszukaj:
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Statut Szkoły
•  Stanowiska
•  Wewnątrzszkolny Systemy
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Atykuły
•  Konkursy
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Organy Szkoły
•  Dyrekcja Szkoły
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenie
  POMOC
•  Instrukcja obsługi BIP
Pomoc
Statystyki

255350
od 06 stycznia 2006
Informacje ogólne » Wewnątrzszkolny Systemy Wersja do druku

Wewnątrzszkolny System Zapewniania Jakości

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¦CI

PSM I ST. im. Oskara Kolberga W LUBANIU.

 

Lubań 2005

 

CZĘŚĆ I: Założenia organizacyjne.

 

Podstawa prawna:

O      Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie o¶wiaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami).

O      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.04.2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845).

 

 

                                                    I.      Definicja Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości:
Zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, inne organy szkoły lub placówki oraz nauczycieli, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły lub placówki, w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

                                               II.      Osoby sprawujące nadzór pedagogiczny:
Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami poszczególnych klas instrumentów.

 

                                           III.      Zespoły nauczycieli działające na rzecz zapewniania jakości.
W szkole funkcjonują zespoły nauczycieli, których działalność służy zapewnianiu i podwyższaniu jakości pracy szkoły. Należą do nich:

O      Zespół nauczycieli fortepianu;

O      Zespół nauczycieli akordeonu i instrumentów dętych;

O      Zespół nauczycieli instrumentów smyczkowych i gitary;

O     Zespół nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

 

                                            IV.      Podstawowe założenia koncepcji nadzoru pedagogicznego:

O      Czynności związane ze zbieraniem informacji i opinii o szkole dokonuje dyrektor i powołane zespoły nauczycieli.

O      Punktem odniesienia w ocenianiu skuteczności pracy szkoły są cele strategiczne, określone w programie rozwoju i innych programach szkoły, z uwzględnieniem priorytetów ogłoszonych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz standardów pracy szkoły.

O     Wszystkie narzędzia badawcze są akceptowane przez dyrektora. W proces mierzenia jakości pracy szkoły angażowani są Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice. Celem ich udziału jest budowanie współodpowiedzialności za tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju szkoły oraz stworzenie im możliwości do bezpośredniego wyrażania opinii o szkole.

 

 

CZĘŚĆ II: Organizacja nadzoru pedagogicznego.

1)   Postanowienia ogólne.

                           I.      Cel nadzoru pedagogicznego.
Celem nadzoru pedagogicznego jest jakościowy rozwój szkoły, wspomaganie rozwoju uczniów oraz rozwoju zawodowego nauczycieli.


                      II.      Funkcje nadzoru:

O      Prowadzenie planowego i systematycznego mierzenia jakości pracy szkoły.

O      Podejmowanie działań wspomagających szkołę w doskonaleniu jej pracy.

O      Prowadzenie kontroli zgodności organizacji i funkcjonowania szkoły z przepisami prawa.

O      Wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy.

O      Udostępnianie podmiotom szkoły informacji o zmianach w przepisach prawa, związanych z działalnością szkoły.

 

                                            IV.      Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego:

O      Jawność wymagań i sposobów kontroli ich realizacji.

O      Obiektywna i pełna ocena jakości pracy szkoły, uwzględniająca jej specyfikę.

O      Współdziałanie pomiędzy organami sprawującymi nadzór.

O      Współdziałanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (dyrektora szkoły) z organem prowadzącym szkołę.

O      Współpraca dyrektora szkoły z nauczycielami.

O      Sprzyjanie i wyzwalanie samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

 

 

 

 

2)   Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 

                           I.      Wynikające z przepisów ustawy:

 Art. 33, ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na:

O      Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli.

O      Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

O      Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

O      Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Art. 33, ust. 2 Nadzorowi podlega w szczególności analizowanie i ocenianie:

O      Realizacji w procesie nauczania podstawy programowej i ramowego planu nauczania.

O      Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

O      Zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

O      Przestrzegania statutu szkoły, a w szczególności praw ucznia i praw dziecka.

                      II.      Wynikające z przepisów rozporządzenia:

 

O     Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi.

O     Planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

O     Opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji:
a) obejmujący 5 lat szkolnych,
b) obejmujący rok szkolny z uwzględnieniem zadań wskazanych przez CEA oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym.

O     Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.

O     Raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Organowi Prowadzącemu szkołę lub placówkę.

O     Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie i umożliwianie udziału w szkoleniach, warsztatach i kursach.

O     Analizuje wyniki przesłuchań i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania doskonalące w tym zakresie.

O     Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

3)   Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

 

                           I.      Cele nadzoru pedagogicznego:

O      Doskonalenie jakości pracy szkoły.

O      Doskonalenie współpracy w radzie pedagogicznej.

O      Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju uczniów i rozwoju zawodowego nauczycieli.

                      II.      Zadania służące do realizacji celów:

O      Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

O      Gromadzenie informacji o zmianach w zachowaniach i postawach uczniów.

O      Diagnozowanie przestrzegania prawa.

O      Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i jakościowego rozwoju szkoły.

 

                 III.      Mierzenie jakości pracy szkoły.

Prowadzone jest poprzez zorganizowane i systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia spełniania wymagań wynikających z zadań szkoły. Służy temu:

O      Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

O      Diagnozowanie wybranych obszarów szkoły.

O      Badanie skuteczności działania szkoły.

O      Obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w celu gromadzenia informacji o efektach ich pracy.

O      Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły.

O      Diagnozowanie oczekiwań U – N – R.

                     IV.      Obszary podlegające czynnościom nadzoru pedagogicznego.

O      Proces nauczania i uczenia się.

O      Ocenianie uczniów.

O      Współpraca z rodzicami.

O      Udział uczniów w przesłuchaniach, koncertach i konkursach.

O      Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

O      Atmosfera pracy szkoły.

O      Bezpieczeństwo w szkole.

 

                          V.      Wskaźniki podlegające obserwacji:

O      Wyniki nauczania.

O      Frekwencja.

O      Efekty pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

O      Wyniki przesłuchań i konkursów, egzaminów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

O      Sukcesy i problemy wychowawcze.

O      Efekty współpracy z rodzicami.

 

                     VI.      Techniki zbierania informacji o jakości pracy szkoły:

O      Obserwowanie.

O      Analizowanie dokumentacji.

O      Wywiad.

O      Ankietowanie.

O      Przeprowadzanie hospitacji diagnozujących.

 

                VII.      Narzędzia do pozyskiwania informacji i opinii:

O      Arkusze obserwacji.

O      Kwestionariusze.

O      Testy, sprawdziany.

O      Arkusze informacji.

O      Arkusze badania dokumentów, przeglądów, analiz statystycznych.

 

           VIII.      Dokumentowanie sprawowanego nadzoru:

O      Analizy i oceny przeprowadzonych badań.

O      Zbiorcze przedstawienie przeprowadzonych ankiet, obserwacji, wywiadów, przeglądów.

O      Karty samooceny i oceny pracy nauczycieli.

O      Zestawienia wyników przesłuchań i egzaminów szkolnych.

O      Raporty dotyczące jakości pracy szkoły.

O      Arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych.

O      Protokoły Rady Pedagogicznej.

 

                    IX.      Wyniki z nadzoru wykorzystane zostaną do:

O      Modyfikowania wymagań edukacyjnych.

O      Modyfikowania koncepcji nadzoru pedagogicznego.

O      Modyfikowania programu rozwoju szkoły i bazy szkoły.

O      Modyfikowania metod pracy z uczniem.

 

 

CZĘŚĆ III: Standardy jakości pracy szkoły.

Standardy Pracy Szkoły zostały opracowane na podstawie celów nauczania określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19.08.2002r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

 

Standard 1: Nauczyciel podejmuje działania mające na celu zainteresowanie uczniów muzyką.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel zapoznaje ucznia z instrumentem.

O      Nauczyciel uwrażliwia uczniów na odbiór muzyki poprzez ich udział w koncertach.

 

Standard 2: Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawami umiejętności technicznych i interpretacyjnych.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel dostosowuje program nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.

O      Nauczyciel wprowadza różne metody odczytywania tekstu muzycznego.

O      Nauczyciel dostosowuje metody nauczania do indywidualnych predyspozycji ucznia.

O      Nauczyciel rozwija wyobraźnię muzyczną ucznia poprzez stosowanie różnych technik (opowiadanie, kojarzenie itp.).

O      Uczeń umiejętnie odczytuje informacje zawarte w tekście nutowym.

 

 

 

Standard 3: Uczeń nabywa umiejętności samodzielnej, systematycznej i świadomej pracy nad utworem.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń rozumie potrzebę codziennego i świadomego ćwiczenia na instrumencie.

O      Nauczyciel uświadamia rodzicom potrzebę codziennego i samodzielnego ćwiczenia.

O      Nauczyciel wyposaża ucznia w umiejętność planowania swojej pracy.

O      Rodzic i uczeń przejmują odpowiedzialność za systematykę uczenia się.

O      Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące.

O      Nauczyciel odpowiada za metody i sposoby pracy z uczniem, umożliwiające skuteczność uczenia się ucznia.

O      Uczeń nabywa umiejętność samooceny.

 

Standard 4: Uczeń posiada wewnętrzną motywację do prezentowania umiejętności. Nauczyciele wspomagają ucznia w tych działaniach.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel organizuje popisy, koncerty, prezentacje umożliwiające uczniowi zaprezentowanie swoich umiejętności.

O      Uczeń potrafi dokonać samooceny dzięki umiejętnej pomocy nauczyciela i właściwie prowadzonej dokumentacji jego osiągnięć.

O      Uczeń potrafi krytycznie odnieść się do uzyskanej oceny zewnętrznej.

 

Standard 5: Nauczyciel przygotowuje ucznia do kolejnego etapu kształcenia.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel zna wymagania edukacyjne szkoły wyższego stopnia i zapoznaje z nimi uczniów ostatniej klasy.

O      Nauczyciel przygotowuje ucznia do egzaminów wstępnych do szkół wyższego stopnia.

O      Uczeń realizuje wymagany program.

O      Uczeń wykonuje program odpowiadający wymogom szkoły wyższego stopnia.

 

Standard 6: Nauczyciel przygotowuje ucznia do gry zespołowej, solowej i do udziału w występach publicznych.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń bierze udział w różnych formach gry zespołowej, nabywając umiejętność współpracy, dyscypliny wykonawczej i odpowiedzialności za zespół.

O      Uczeń bierze udział w różnych prezentacjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach organizowanych przez szkołę i poza nią z uwzględnieniem jego odporności psychofizycznej.

 

Standard 7: Nauczyciel kształtuje wrażliwość estetyczną, poczucie piękna oraz wyobraźnię muzyczną ucznia.

 

Wskaźnik:

O      Uczeń nabywa wrażliwość estetyczną poprzez poznanie różnych interpretacji dzieła muzycznego.

 

Standard 8: Uczeń nabywa wiedzę muzyczną oraz umiejętności warsztatowe.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń zna i rozumie podstawową terminologię muzyczną i posługuje się nią.

O      Uczeń nabywa umiejętności interpretacyjne i wykonawcze poszczególnych utworów zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami.

 

CZĘŚĆ IV: Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

 

         Mierzenie jakości pracy szkoły jest zespołem zorganizowanych i systematycznych działań organu sprawującego nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, a także ocenie postępu w tym zakresie.

 

         Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły prowadzone jest przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem opinii uczniów, nauczycieli i rodziców, rodziców szczególności przez:

O      Diagnozowanie i ocenianie stopnia spełnienia przez szkołę standardów oceny jakości pracy szkoły.

O      Kontrolowanie realizacji przez szkołę wymagań określonych w przepisach prawa.

O      Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na przesłuchaniach i konkursach zewnętrznych.

O      Prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozującej.

O      Monitorowanie podejmowanych przez szkołę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły we wszystkich zakresach jej działalności.

O      Dokonywanie ewaluacji.

 

 

I.               Sposoby wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

1.  Hospitowanie – bezpośrednia obserwacja zajęć prowadzonych i realizowanych przez nauczyciela, polegająca w szczególności na diagnozowaniu stanu wiedzy, umiejętności oraz postaw uczniów.

2.  Diagnoza – proces polegający na gromadzeniu informacji o badanym obszarze pracy szkoły i wydaniu opinii o jego wartości w odniesieniu do standardów pracy szkoły; nastawiona jest na rozpoznanie istniejącego stanu i jego przyczyn oraz poszukiwanie coraz doskonalszych rozwiązań.

3.  Monitorowanie – ciągłe, systematyczne i uporządkowane obserwowanie działalności szkoły według ustalonych kryteriów; poznawanie opinii.

4.  Kontrola – sprawdzanie pod określonym (wynikającym z bieżących potrzeb) kątem dokumentacji pracy nauczyciela, pomieszczeń lekcyjnych, itp.

5.  Ewaluacja – proces zmierzający do dokonania oceny przydatności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służące doskonaleniu tych działań.

6.  Badanie wskaźników – działanie polegające na porównywaniu ilościowych wskaźników działania, takich jak: frekwencja, ilość uczniów biorących udział w przesłuchaniach i konkursach oraz ilość laureatów.

7.  Przegląd – krótki, lecz szczegółowy przegląd konkretnego problemu (np. przegląd stanu technicznego budynku i sal lekcyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego).

8.  Badanie osiągnięć uczniów – badanie mające na celu ustalenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów. Przeprowadzane systematycznie pozwala określić skalę postępu.

 

 

II.          Wdrażanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

Procedura

Termin

Dokumentowanie

Uwagi

Hospitowanie

Cały rok – systematycznie;

Arkusze obserwacji lekcji i innych zajęć.

Podlegają wszyscy nauczyciele – wg planu hospitacji określonego na bieżący rok szkolny oraz tematyki.

Diagnoza

Cały rok – w zależności od potrzeb;

Wyniki ankiet, wywiadów i innej dokumentacji oraz kompleksowa opinia (raport).

W zależności od wybranego, po przeprowadzonym monitoringu, obszaru.

Monitorowanie

Cały rok – w zależności od potrzeb;

Wyniki ankiet i ich zbiorcza analiza.

W zależności od określonej w rocznym planie nadzoru problematyki. W monitorowanie włączani są nauczyciele.

Kontrola

Cały rok – w zależności od potrzeb;

Wyniki kontroli zawarte w arkuszach kontroli dokumentacji, plany wynikowe, PSO, plany wychowawcze i inne.

Podlegają wszyscy nauczyciele.

Ewaluacja

Po realizacji określonego działania, wdrożenia dokumentu;

Druki ewaluacji.

 

Badanie wskaźników

Cały rok – w zależności od rodzaju wskaźników;

Analiza wyników badań kompetencji, egzaminu gimnazjalnego. Zbiorcze zestawienia innych danych.

W badanie wskaźników powinni być włączani nauczyciele, mogą również być włączani rodzice.

Przegląd

Cały rok – w zależności od tematyki przeglądu;

Arkusze z dokonanych przeglądów.

 

 

 

III. Procedury postępowania w procesie pozyskiwania informacji o pracy szkoły.

 

1.Procedura diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

a)     Badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na zakończenie klasy III c6 (KS), II c4 (KS) i III c4 (AM) oraz klas V c6 i III c4 w zakresie instrumentalnym (przesłuchania regionalne).

b)    Do badania używa się narzędzi przygotowanych przez nauczycieli (KS i AM).

c)     Badanie przeprowadzają osoby wskazane przez dyrektora.

d)     W zakresie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas instrumentalnych dokonuje się diagnozy w oparciu o uzyskane dane z przeprowadzonych przesłuchań regionalnych.

e)     Przewodniczący zespołu przygotowuje zestaw materiałów potrzebnych do badania (testy, sprawdziany), akceptuje je dyrektor szkoły.

f)     Badaniem obejmuje się wiedzę i umiejętności w blokach:
- Przedmiotów teoretycznych;
- Instrumentalnych.

g)     Prace obejmuje się wiedzę i umiejętności w blokach.

 

2. Procedura badania skuteczności działania szkoły – porównywanie osiąganych efektów z założonymi celami.

a)     Oceny skuteczności działań dokonuje zespół diagnozy ewaluacji szkolnej pod kierownictwem dyrektora szkoły.

b)    W pracach zespołu mogą uczestniczyć także rodzice i uczniowie.

c)     Do oceny skuteczności działań szkoły służą wszelkie materiały powstałe jako efekt mierzenia jakości pracy szkoły.

d)     Efektem pracy zespołu jest Raport.

e)     Raport jest dokumentem powszechnie dostępnym.

f)     Wnioski określone w Raporcie służą do wprowadzania zmian i korekt w zadaniach szkoły, określonych jako drogi realizacji celów.

g)     Wewnątrzszkolne standardy jakości, potraktowane jako cele strategiczne działalności szkoły, służą jako punkt odniesienia w badaniu skuteczności działań szkoły.

 

3. Procedura diagnozowania wybranych obszarów pracy szkoły.

a)     Obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły.

b)    Pozyskiwanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o jakości pracy szkoły.

c)     Diagnozowaniem oczekiwań klientów szkoły zajmie się zespół powołany przez dyrektora. Diagnozowane obszary mogą ulegać modyfikacjom z uwagi na potrzeby szkoły i jej doświadczenia nabyte w trakcie mierzenia.

d)     Ewaluacja.

v     Proces ewaluacji polega na sformułowaniu problemu ewaluacji, gromadzeniu i analizowaniu danych, przedstawieniu rezultatów ewaluacji.

v     Etapy procesu ewaluacji:

O      Dyskusja.

O      Planowanie.

O      Projektowanie.

O      Zbieranie danych.

O      Analiza danych.

O      Popularyzacja wyników – raport.

v     Ewaluacje przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły.

 

4. Procedura hospitowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje hospitacji:

O      diagnozujące;

O      doradczo – doskonalące;

O      oceniające;

O      kontrolne.

Czynności hospitacyjne wykonuje dyrektor na podstawie rocznego planu nadzoru pedagogicznego. Corocznie określa się problematykę hospitacji. Informacje pozyskiwane w procesie hospitacyjnym służą do:

O      Oceny pracy nauczyciela, oceny dorobku zawodowego.

O      Oceny skuteczności działań szkoły.

O      Oceny postaw, wiedzy i umiejętności uczniów.

O      Oceny skuteczności stosowanych form i metod pracy.

O      Modyfikowania pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.

4.1. Hospitacja diagnozująca – to diagnozowanie umiejętności uczniów.

Celem tej hospitacji jest pozyskiwanie informacji o poziomie opanowania przez uczniów umiejętności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poziom opanowania umiejętności sprawdzanych sprawdzianem zewnętrznym.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacja ukierunkowana jest przede wszystkim na ucznia – obserwuje się wiedzę, umiejętności i postawy uczniów.

O      W obserwacji mogą uczestniczyć rodzice i nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie pomiędzy nauczycielem a dyrektorem.

O      Hospitacja diagnozująca nie ma bezpośredniego związku z oceną pracy nauczyciela.

O      Prawo do wyrażania własnych refleksji mają wszyscy obserwatorzy hospitacji.

 

4.2. Hospitacja doradczo – doskonaląca.

Jej celem jest doskonalenie warsztatu metodycznego.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacji podlegają działania nauczyciela, w tym poprawność merytoryczna i metodyczna lekcji.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie między nauczycielem a dyrektorem.

O      Po przeprowadzonej hospitacji mogą być wydawane zalecenia lub wnioski pohospitacyjne odnośnie umiejętności metodycznych nauczyciela.

 

4.3. Hospitacja oceniająca.

Prowadzona jest przede wszystkim w procesie dokonywania formalnej oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku za okres stażu.

O      Obserwacje prowadzi dyrektor.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacji podlegają wszelkie działania nauczyciela stosowane w procesie lekcyjnym (m. in. Organizacja i prowadzenie zajęć, stosowane metody i formy pracy, indywidualizacja procesu nauczania, jakość i efektywność nauczania – uczenia się).

O      W hospitacji może uczestniczyć konsultant lub doradca metodyczny.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie pomiędzy nauczycielem a dyrektorem.

O      Po przeprowadzonej hospitacji mogą być wydawane zalecenia lub wnioski pohospitacyjne odnośnie umiejętności metodycznych nauczyciela.

 

4.4. Hospitacja kontrolna.

Prowadzona jest przede wszystkim w sytuacji niepokojących symptomów symptomów zakresie organizacji i przebiegu procesu lekcyjnego wynikającego z obserwacji nadzoru pedagogicznego, skarg uczniów lub rodziców.

O      Prowadzona jest przez dyrektora.

O      Hospitacja jest niezapowiedziana i obejmuje dwie jednostki lekcyjne.

O      Obserwacji podlegają wszelkie działania nauczyciela stosowane w procesie lekcyjnym (m. in. Organizacja i prowadzenie zajęć, stosowane metody i formy pracy, indywidualizacja procesu nauczania, jakość i efektywność nauczania – uczenia się).


Informację wytworzył: Bożena Sławińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bożena Sławińska, Data wprowadzenia: 2006-06-13 14:34:09, Zatwierdził do publikacji: Bożena Sławińska, Data publikacji 2006-06-13 14:38:11, Ostatnia zmiana: 2006-11-02 11:29:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1530